Новини

<< Всички новини

[12.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Али Мутишев и Зейнепа Мутишева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-36/12.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Самостоятелен обект в сграда, представляващ плевня със застроена площ от 27 кв. м, с отделен вход към него, находящ се в източната част на селскостопанска сграда, построена в имот с планоснимачен №572 /петстотин седемдесет и втори/,  кв. 19 (деветнадесети), по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед № 537/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ