Новини

<< Всички новини

[15.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Димитър Линдарев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-37/15.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

241/741 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/ с планоснимачен №248 /двеста четиридесет и осем/,  кв. 17 (седемнадесети), по утвърдения със Заповед №10/1998 г. и Заповед № 234/05.10.2005 г. регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 741 / седемстотин четиридесет и един/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ