Новини

<< Всички новини

[01.03.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали Реджепов Муев, Айше Ахмедова Скендерова, Бекир Смаилов Муев и Бисер Замфиров Муев и всички заинтересовани лица, че на 01.03.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Айше Скендерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-55/01.03.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 1/10 /една десета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 43606.8.113 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка сто и тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Отвъде“, с площ на имота 4142 / четири хиляди сто четиридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 000063.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ