Новини

<< Всички новини

[24.03.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Смаилов Бекови всички заинтересовани лица, че на 24.03.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Светла Гаваз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-82/24.03.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.14.98/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка четиринадесет точка деветдесет и осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЕХЛАТА“, с площ на имота  2063  / две хиляди  шестдесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 014098.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.63.11/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и три точка единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „БАБИН ДОЛ“, с площ на имота  1857 /  хиляда осемстотин петдесет и седем  кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 063011.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.65.18/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и пет точка осемнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „РАВНО“, с площ на имота  3000 /три хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 065018.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.66.26/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и шест точка двадесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „РАЕЦ“, с площ на имота  1891 / хиляда осемстотин шестдесет и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066026.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.66.13/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и шест точка тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „РАЕЦ“, с площ на имота  1923 / хиляда деветстотин двадесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066013.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.66.5/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и шест точка пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „РАЕЦ“, с площ на имота  443 / четиристотин четиридесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066005.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.63.30/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и три  точка тридесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЛОКВАТА“, с площ на имота  195 / сто деветдесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 063030.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.63.29/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и три  точка двадесет и девет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЛОКВАТА“, с площ на имота  от  от  491  / четиристотин деветдесет и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 063029.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.63.26/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и три  точка двадесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЛОКВАТА“, с площ на имота  888 / осемстотин осемдесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 063026.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.61.154/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и едно  точка сто петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „СИВЕК“, с площ на имота  от  810 / осемстотин и десет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 061154.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.61.143/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и едно  точка сто четиридесет и три  / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „СИВЕК“, с площ на имота  от  458 / четиристотин и петдесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 061143.

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.61.126/ петдесет и четири хиляди сто осемдесет  и четири точка шестдесет и едно  точка сто двадесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „СИВЕК“, с площ на имота  от  445 / четиристотин и четиридесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 061126.

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ