Новини

<< Всички новини

[30.03.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ботю Николов Кескинови всички заинтересовани лица, че на 29.03.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Тодор Бузалаков и Стоянка Бузялакова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-87/29.03.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.36.128 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, сто двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „СЕЛИЩЕТО“, с площ на имота  54 /петдесет и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 036128.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.140.13 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и четиридесет, точка, тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „БЯЛО ПОЛЕ“, с площ на имота  2947 /две хиляди деветстотин четиридесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 140013.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.138.46 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и осем, точка, четиридесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЧОТРОВИЦА“, с площ на имота  2184 /две хиляди сто осемдесет и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 138046.

Поземлен имот  с идентификатор 53326.137.22 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и седем, точка, двадесет и две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЧОТРОВИЦА“, с площ на имота  1519 /хиляда петстотин и деветнадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 137022.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.131.6 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и едно, точка, шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ТЕЛОВИЦА“, с площ на имота  1900 /хиляда и деветстотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 131006.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.113.35 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет и пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЧАУШИЦА“, с площ на имота  1427 /хиляда четиристотин двадесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 113035.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.91.7 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветдесет и едно, точка, седем / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „АРГИРОВ КЛАДЕНЕЦ“, с площ на имота  286 /двеста осемдесет и шест / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 091007.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.60.28 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, шестдесет, точка, двадесет и осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ГОРНО ГРАМАДЕ", с площ за имота от 948 /деветстотин четиридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 060028.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.55.13 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, петдесет и пет, точка, тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ГОРНО ГРАМАДЕ", с площ за имота от 1425 /хиляда четиристотин двадесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 055013.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.37.30 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и седем, точка, тридесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „СЕЛИЩЕТО", с площ за имота от 92 /деветдесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 037030.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.36.169 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, сто шестдесет и девет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „СЕЛИЩЕТО", с площ за имота от 309 /триста и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 036169.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.36.161 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, сто шестдесет и едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „СЕЛИЩЕТО", с площ за имота от 381 /триста осемдесет и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 036161.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.26.22 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, двадесет и шест, точка, двадесет и две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „УСОЙКИТЕ", с площ за имота от 1000  /хиляда / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 026022.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.12.24 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, дванадесет, точка, двадесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „МАСЛАРИЩЕ", с площ за имота от 537 /петстотин тридесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 012024.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.11.13 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, единадесет, точка, тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „МАСЛАРИЩЕ", с площ за имота от 1548 /хиляда петстотин четиридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. Номер по предходен план 011013.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.7.54 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, седем, точка, петдесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ОМЕРА", с площ за имота от 502 /петстотин и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Номер по предходен план 007054.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.3.11 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, три, точка, единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за имота от 2020 /две хиляди и двадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 003011.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.1.22 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за имота от 1011 /хиляда и единадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 001022.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ