Новини

<< Всички новини

[09.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Мустафов Арунов и всички заинтересовани лица, че на 07.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Рушан Харун чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-100/07.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVІІІ /осемнадесети/ планоснимачен №11 /единадесет/, кв. 3 /трети/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 519 / петстотин и деветнадесет / кв. м, ведно с построените в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 64 кв. м, двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 37 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 36 кв. м.

Поземлен имот планоснимачен №11 /единадесет/, кв. 25 /двадесет и пети/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 180 / сто и осемдесет / кв. м, който участва в образуването на УПИ /парцел/ V /пет/ кв. 25.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ