Новини

<< Всички новини

[12.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Георгиев Попови всички заинтересовани лица, че на 08.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Фаик Таиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-103/08.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.66.32 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и шест точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Голям манол“, с площ на имота  2920 /две хиляди деветстотин и двадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066032.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.66.33 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и шест точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Голям манол“, с площ на имота  2919 /две хиляди деветстотин и деветнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066033.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ