Новини

<< Всички новини

[12.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Атие Исмаилова Пидева и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Яким Пидев и Лозана Пидева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-98/05.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/3 /една трета/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десети/ планоснимачен №98 /деветдесет и осем/, кв. 6 /шести/, по утвърдения със Заповед №358 и №4948/1932 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 450 / четиристотин и петдесет / кв. м, ведно 1/3 /една трета/ идеална част от стопанска постройка със застроена площ от 50 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ