Новини

<< Всички новини

[07.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Идриз Арунов Мехмедови всички заинтересовани лица, че на 07.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Айнур Кърджелиева и Смаил Кърджалиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-101/07.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 77222.3.24 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, три, точка, двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Арапка“, с площ на имота от 954 кв. м  /деветстотин петдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 003024.

2. Поземлен имот с идентификатор 77222.11.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, единадесет, точка, тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Арапка“, с площ на имота от 972 кв. м /деветстотин седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 011013.

3. Поземлен имот с идентификатор 77222.16.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шестнадесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Ендек Оваси“, с площ на имота от 3988 кв. м  /три хиляди деветстотин осемдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 016004.

4. Поземлен имот с идентификатор 77222.18.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, осемнадесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Кърмазилък“, с площ на имота от 1389 кв. м  /хиляда триста осемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 018004.

5. Поземлен имот с идентификатор 77222.19.10 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, деветнадесет, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Мезарлък“, с площ на имота от 2197 кв. м  /две хиляди сто деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 019010.

6. Поземлен имот с идентификатор 77222.20.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, двадесет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Каваклък“, с площ на имота от 1369 кв. м  /хиляда триста шестдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 020009.

7. Поземлен имот с идентификатор 77222.27.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, двадесет и седем, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Караачлък“, с площ на имота от 1257 кв. м  /хиляда двеста петдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 027017.

8. Поземлен имот с идентификатор 77222.31.22 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, тридесет и едно, точка, двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Масурлук“, с площ на имота от 3882 кв. м  /три хиляди осемстотин осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 031022.

9. Поземлен имот с идентификатор 77222.36.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, тридесет и шест, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Чешмеджик/Бапа“, с площ на имота от 1163 кв. м  /хиляда сто шестдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 036005.

10. Поземлен имот с идентификатор 77222.38.34 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, тридесет и осем, точка, тридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Енилък“, с площ на имота 2427 кв. м  /две хиляди четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 038034.

11. Поземлен имот с идентификатор 77222.40.45 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, четиридесет, точка, четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Валта“, с площ на имота 2628 кв. м  /две хиляди шестстотин и двадесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 040045.

12. Поземлен имот с идентификатор 77222.42.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, четиридесет и две, точка, четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Тумба“, с площ на имота 1916 кв. м  /хиляда деветстотин и шестнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 042014.

13. Поземлен имот с идентификатор 77222.24.16 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, двадесет и четири, точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Караачлък“, с площ на имота 1455 кв. м  /хиляда четиристотин и петдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 024016.

14. Поземлен имот с идентификатор 77222.50.19 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет, точка, деветнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Старите лозя“, с площ на имота 2949 кв. м  /две хиляди деветстотин и четиридесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 050019.

15. Поземлен имот с идентификатор 77222.50.43 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Старите лозя“, с площ на имота 2047 кв. м  /две хиляди и четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 050043.

16. Поземлен имот с идентификатор 77222.51.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и едно, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Старите лозя“, с площ на имота 597 кв. м  /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 051017.

17. Поземлен имот с идентификатор 77222.52.18 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и две, точка, осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Каран“, с площ на имота 4184 кв. м  /четири хиляди сто осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята – осма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 052018.

18. Поземлен имот с идентификатор 77222.55.26 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и пет, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Караачлък“, с площ на имота 1487 кв. м  /хиляда четиристотин и осемдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 055026.

19. Поземлен имот с идентификатор 77222.58.47 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Кърмъзи“, с площ на имота 1312 кв. м  /хиляда триста и дванадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 058047.

20. Поземлен имот с идентификатор 77222.58.53 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, петдесет и осем, точка, петдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Бунарджик“, с площ на имота 728 кв. м  /хиляда деветстотин и шестнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 058053.

21. Поземлен имот с идентификатор 77222.64.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шестдесет и четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Старите лозя“, с площ на имота 4736 кв. м  /четири хиляди седемстотин и тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – седма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 064005.

22. Поземлен имот с идентификатор 77222.64.15 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шестдесет и четири, точка, петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Каран“, с площ на имота 2610 кв. м  /две хиляди шестстотин и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – деградирала орна земя, категория на земята – осма. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 064015.

23. Поземлен имот с идентификатор 77222.67.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, шестдесет и седем, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Хвойналък“, с площ на имота 2654 кв. м  /две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 067009.

24. Поземлен имот с идентификатор 77222.70.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, седемдесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Под селото“, с площ на имота 1723 кв. м  /хиляда седемстотин и двадесети три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 070004.

25. Поземлен имот с идентификатор 77222.70.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, седемдесет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Под селото“, с площ на имота 1260 кв. м  /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 070009.

26. Поземлен имот с идентификатор 77222.71.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, седемдесет и едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Лопка“, с площ на имота 207 кв. м  /двеста и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 0710006.

27. Поземлен имот с идентификатор 77222.71.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две, точка, седемдесет и едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без данни за изменение на КККР, засягащо поземления имот, с адрес на имота местност „Лопка“, с площ на имота 3006 кв. м  /три хиляда и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята – шеста. Предишен идентификатор – няма; номер по предходен план – 0710008.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ