Новини

<< Всички новини

[16.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Джемал Ликов и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Ликов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-108/16.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна жилищна сграда, състояща се от един приземен етаж и един жилищен етаж, със застроена площ от 72 кв. м., паянтова сграда със застроена площ от 24 кв. м. и масивна сграда със застроена площ от 34 кв. м. построени въз основа на отстъпено право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/ планоснимачен №620 /шестстотин и двадесет/, кв. 6 / шести/, по утвърдения със Заповед №237/2001 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 510 / петстотин и десет / кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ