Новини

<< Всички новини

[21.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алил Мурадов Пехливанов и всички заинтересовани лица, че на 21.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сузана Газинова, Януз Хаджов, Амидея Хаджова и Кибра Хаджова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-110/21.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот планоснимачен №525  /петстотин двадесет и пет/, кв. 20 /двадесети/, по утвърдения със Заповед №15/1999 г. и Заповед №788/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 3029 / три хиляди двадесет и девет / кв. м, който участва в образуването на УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ