Новини

<< Всички новини

[19.05.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Лазар Георгиев Мечкаров и всички заинтересовани лица, че на 19.05.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Костадин Мечкаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-130/19.05.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.5.52 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка пет точка петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Борова курия“, с площ на имота  2430 /две хиляди четиристотин и тридесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 005052.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.6.29 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка шест точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Брановица“, с площ на имота  3301 /три хиляди триста и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 006029.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.8.28 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осем точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Равнище“, с площ на имота  4000 /четири хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 008028.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.14.3 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка четиринадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Еничарица“, с площ на имота  933 /деветстотин тридесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 014003.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.18.15 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осемнадесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дермеиво“, с площ на имота  1400 /хиляда и четиристотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018015.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.18.16 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осемнадесет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дермеиво“, с площ на имота  2682 /две хиляди шестстотин осемдесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018016.

                 Поземлен имот  с идентификатор 40138.18.45 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осемнадесет точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дермеиво“, с площ на имота  1030 /хиляда и тридесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018045.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ