Новини

<< Всички новини

[21.05.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емин Велиев Мидюрев и всички заинтересовани лица, че на 21.05.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Велин Агов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-133/21.05.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 66874.23.2 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двадесет и три точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, местност „Селото-въздол“, с площ на имота  858 /осемстотин петдесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 023002.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ