Новини

<< Всички новини

[02.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Крум Димитров Мешков и всички заинтересовани лица, че на 02.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Крум Мешков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-138/02.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

16/36 /шестнадесет от тридесет и шест/ идеални части от урегулиран  поземлен имот /парцел/ І / първи /, планоснимачен №195 /сто деветдесет и пет/, кв. 49 /четиридесет и девети/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 667 / шестстотин шестдесет и седем / кв. м, ведно с построените в имота 16/36 /шестнадесет от тридесет и шест/ идеални части от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 /осемдесет / кв. м. и 16/36 /шестнадесет от тридесет и шест/ идеални части от стопанска постройка със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ