Новини

<< Всички новини

[08.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Димитрия Гюрова, наследниците на Иван Стоянов Вакареев, Кръстьо Кръстев Стоев и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Калоян Илчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-143/08.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Стопанска сграда със застроена площ 287 /двеста осемдесет и седем/ кв. м, изградена в Урегулиран  поземлен имот /парцел/ ХХVІ / двадесет и шести /, планоснимачен №738 /седемстотин тридесет и осем/,  кв. 68 /шестдесет и осем/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. и Заповед №220/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1050 / хиляда и петдесет / кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ