Новини

<< Всички новини

[04.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Иванов Касабов и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ангел Михайлов и Мария Михайлова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-140/04.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 2/10 /две десети/ идеални части от:

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.15.18 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петнадесет точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Тальова върба“, с площ на имота  1113 /хиляда сто и тринадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 015018.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.13.26 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка двадесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „БАДЕМИЦА“, с площ на имота  1602 /хиляда шестстотин и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 013026.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.73.12 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и три точка дванадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ГОЛЯМА БАРА“, с площ на имота  1459 /хиляда четиристотин петдесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 073012.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.71.23 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и едно точка двадесет и три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ГОЛЯМА БАРА“, с площ на имота  929 /деветстотин двадесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 071023.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.14.11 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиринадесет точка единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „СУАЖИВИЦА“, с площ на имота  465 /четиристотин шестдесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 014011.

Поземлен имот  с идентификатор 18366.19.42 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка четиридесет и две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ШОПАРЛАНКА“, с площ на имота  463 /четиристотин шестдесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 019042.

Поземлен имот  с идентификатор 18366.30.43 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет точка четиридесет и три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ПРАВЕЦ“, с площ на имота  932 /деветстотин тридесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 030043.

Поземлен имот  с идентификатор 18366.41.10 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и едно точка десет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ПАЛМЕТНАТА“, с площ на имота  200 /двеста / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: овощна градина. Номер по предходен план 041010.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ