Новини

<< Всички новини

[11.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феим Сердарев и Сане Сердарева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-148/11.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран  поземлен имот /парцел/ VІІ / седми /, планоснимачен №403 /четиристотин и три/,  кв. 36 /тридесет и шест/, по утвърдения със Заповед №410/2010 г. и Заповед №176/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 163 / сто шестдесет и три/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ