Новини

<< Всички новини

[16.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Раиф и Ариф Арифови и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ариф Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-150/16.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 /една втора/ идеална част от  поземлен имот планоснимачен №318 /триста и осемнадесет/,  кв. 6 /шест/, по утвърдения със Заповед №14/1991 г. и Заповед №152/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 3695 / три хиляди шестстотин деветдесет и пет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ