Новини

<< Всички новини

[16.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Байрям Желязков Ковачев и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сълза Качериева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-151/16.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №36 /тридесет и шест/,  кв. 11 /единадесет/, по утвърдения със Заповед №19/1992 г. регулационен и кадастрален план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 84 / осемдесет и четири/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ ХV /петнадесети/ с площ от 524 кв. м, ведно с построената в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ