Новини

<< Всички новини

[17.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Илинка Пачалова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-152/17.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ УПИ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен №507 /петстотин и седем/,  кв. 22 /двадесет и втори/, по утвърдения със Заповед №14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 270 / двеста и седемдесет/ кв. м.

Урегулиран поземлен имот /парцел/ УПИ ХІІ /дванадесети/, планоснимачен №508 /петстотин и осем/,  кв. 22 /двадесет и втори/, по утвърдения със Заповед №14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 420 / четиристотин и двадесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ