Новини

<< Всички новини

[24.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се насл. на Данчо Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Четалбаш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-157/24.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м. и  паянтова стопанска сграда със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв. м. построени  въз основа на отстъпено право на строеж в   урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесет/, кв. 23 /двадесет и три/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот от 930 / деветстотин и тридесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ