Новини

<< Всички новини

[28.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 28.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Кезим Хаджиев, Емил Хаджиев, Найле Хаджи, Белгин Хаджиев и Нефисе Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-159/28.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

474/809 /четиристотин седемдесет и четири от осемстотин и девет/ идеални части от поземлен имот планоснимачен №131 /сто тридесет и едно/,  кв. 31 /тридесет и първи/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №291/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 809/ осемстотин и девет / кв. м, ведно с построените в имота паянтова сграда със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м, и паянтова сграда със застроена площ от 30 /тридесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ