Новини

<< Всички новини

[02.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Василка Трендафилова и всички заинтересовани лица, че на 02.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Партулов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-163/02.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

5/16 /пет шестнадесети/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, планоснимачен №283 /двеста осемдесет и три/,  кв. 35 /тридесет и пети/, по утвърдения със Заповед №690/1933 г. и Заповед №181/2007 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 851/ осемстотин петдесет и един / кв. м, ведно с 5/16 /пет шестнадесети/ идеални части от построената в имота жилищна  сграда със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ