Новини

<< Всички новини

[09.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали  Сердарев и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мустафа Бошнаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-170/09.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 62640.18.7 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка осемнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Совате“, с площ на имота  2500 /две хиляди и петстотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 018007.

                 Поземлен имот  с идентификатор 62640.32.41 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и две точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Станилица“, с площ на имота  2000 /две хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 032041.

                 Поземлен имот  с идентификатор 62640.59.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и девет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лозя“, с площ на имота  3420 /три хиляди четиристотин и двадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 059002.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ