Новини

<< Всички новини

[09.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Ибраимов Мидюрев и всички заинтересовани лица, че на 09.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Айше Мехмед и Амиде Джамбазова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-168/09.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №573 /петстотин седемдесет и три/,  кв. 3, 4 /три и четири/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №124/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1867 / хиляда осемстотин шестдесет и седем / кв. м, който имот участва в образуването на УПИ VІІ, пл. №351 с площ от 300 кв. м, УПИ VІ с площ от 180 кв. м, УПИ ХVІІ с площ от 35 кв. м, УПИ ХІІ с площ от 196 кв. м, УПИ ХVІ с площ от 612 кв. м, УПИ VІІІ с площ от 31 кв. м, УПИ VІІ с площ от 231 кв. м, УПИ ХV с площ от 162 кв м. и улица с площ от 120 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ