Новини

<< Всички новини

[29.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Крум  Костов и всички заинтересовани лица, че на 29.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Тодор Ижбехов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-183/29.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 53326.54.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Боянско дере“, с площ на имота  1423 / хиляда четиристотин двадесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 054001.

1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 53326.75.2 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седемдесет и пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Селището“, с площ на имота  2091 / две хиляди деветдесет и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 075002.

1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 53326.29.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и девет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Айдарица“, с площ на имота  2011 / две хиляди и единадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Номер по предходен план 029003.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ