Новини

<< Всички новини

[26.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Нестор Темелков и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

Производството е по инициатива на Наталия Цуцуманова, Елена Маркова и Георги Гюрнев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-179/26.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот  пл. №161 /сто шестдесет и едно/, кв. 30 /тридесети/, по утвърдения със Заповед №16/690 от 1933 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 420 / четиристотин и двадесет / кв. м, който участва в образуването на УПИ /парцел/ VІ и УПИ /парцел/ VІІ.

Поземлен имот  пл. №165 /сто шестдесет и пет/, кв. 30 /тридесети/, по утвърдения със Заповед №16/690 от 1933 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 56 / петдесет и шест / кв. м, който участва в образуването на УПИ /парцел/ VІІ.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ