Новини

<< Всички новини

[04.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ангел Върбанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-189/04.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 47408.501.80 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и едно точка осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-01-2 от 12.12.2005 г. на НАЧАЛНИКА на СГКК Благоевград. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регидтри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-7379 от 05.07.2021 г.  на НАЧАЛНИКА на СГКК Благоевград. Землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баните“, с площ на имота  500 / петстотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Номер по предходен план 410012.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                             

 

<< Всички новини | << АРХИВ