Новини

<< Всички новини

[04.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа  Скендеров и всички заинтересовани лица, че на 04.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. 

Производството е по инициатива на Фикрет Скендеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-188/04.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот пл. №505 /петстотин и пет/, кв. 36 /тридесет и шести/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №368/2010 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 580 / петстотин и осемдесет / кв. м, който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ V /пети/ с площ от 530 /петстотин и тридесет/ кв. м. и в улица с 50 /петдесет/ кв. м. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 115 /сто и петнадесет/ кв. м. и паянтова  сграда със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ