Новини

<< Всички новини

[19.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Атанасов Цирков и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Димитрийка Хаджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-196/19.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен №6 /шест/,  кв. 1 /първи/, с площ от 592 /петстотин деветдесет и два/ кв. м, който участва в образуването на урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, по утвърдения със Заповед №1/1943 г. и Заповед №22/2007 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м, и извън регулация с площ от 192 /сто деветдесет и два/ кв. м, ведно с построената в същия имот масивна жилищна сграда със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ