Новини

<< Всички новини

[26.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тодор Стойчев и всички заинтересовани лица, че на 26.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Стойчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-202/26.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен №284 /двеста осемдесет и четири/,  кв. 7 /седми/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 889 / осемстотин осемдесет и девет/ кв. м, ведно с построените в парцела  двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв. м,  паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 14 /четиринадесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ