Новини

<< Всички новини

[09.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Юсеинов Дерменджиев и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Хюсеин Дерменджи чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-221/09.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен №46 /четиридесет и шест/,  кв. 7 /седми/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 345 /триста четиридесет и пет/ кв. м, който участва в образуването на УПИ /парцел/ ІІ /втори/, с площ от 230 кв. м, УПИ /парцел/ Х /десет/ с площ от 27 /двадесет и седем кв. м. и в УПИ /парцел/ VІ /шести/ с площ от 88 /осемдесет и осем/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв. м, стопанска сграда със застроена площ 46 кв. м. и стопанска сграда със застроена площ от 16 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                           

<< Всички новини | << АРХИВ