Новини

<< Всички новини

[10.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мурад Ахмедов Комаров и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Емине Сариева, Фатме Бекирова, Гюлтие Комарова и Адиле Комар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-223/10.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1246/3738 /хиляда двеста четиридесет и шест от три хиляди седемстотин тридесет и осем/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 20331.15.32 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петнадесет точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Света Марина“, с площ на имота  3738 / три хиляди седемстотин тридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 015032, при съседи съгласно представена актуална скица: 20331.15.33; 20331.15.68; 20331.15.31; 20331.15.30; 20331.15.36; 20331.15.35

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ