Новини

<< Всички новини

[23.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Кирил Кундев и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Петър Калъчев и Илиана Калъчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-234/23.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №63 /шестдесет и три/,  кв. 6 /шест/, по утвърдения със Заповед №10/1998 г.  регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 80 /осемдесет/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ ІV, кв. 6, ведно с построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 45 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ