Новини

<< Всички новини

[01.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Янко Кашев и всички заинтересовани лица, че на 01.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Юлия Начева, Лидия Янкова и Анна Колева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-242/01.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 43606.8.8 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Лещен, местност „Жабек-усое", с площ за имота от 713 кв.м (седемстотин и тринадесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 008008 (осем хиляди и осем).

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ