Новини

<< Всички новини

[05.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан  Джинов и всички заинтересовани лица, че на 05.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мустафа Мейзин и Асие Мейзин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-244/05.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1. Поземлен имот  с идентификатор 24267.18.86 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир арди“, с площ на имота  5999 / пет хиляди деветстоти деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018072.

                 2. Поземлен имот  с идентификатор 24267.18.85 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка осемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир арди“, с площ на имота  3090 / три хиляди и деветдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018072.

                 3. Поземлен имот  с идентификатор 24267.18.84 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир арди“, с площ на имота  2499 / две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018003.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ