Новини

<< Всички новини

[06.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Нешат Кехая  и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Феруш Мурад и Айгюл Мурад чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-247/06.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Едноетажна масивна жилищна сграда с площ от 50 /петдесет/ кв. м, построена в северната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, кв. 10 /десети/, по утвърдения със Заповед №375/1973 г. регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за парцела от 500 /петстотин/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

 

<< Всички новини | << АРХИВ