Новини

<< Всички новини

[07.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, и дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тодор Темелков, Атанас Темвлков и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Стоичка Попниколова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-250/07.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- парцел І /първи/, заснет като имот с планоснимачен номер 14 /четиринадесети/ от квартал 21 /двадесет и първи/  по сега действащият дворищно – регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със заповед № 164-6908/1933 година  на ОНС, с площ за парцела от 1348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/,  

      2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- парцел V /пети/, заснет като имот с планоснимачен номер 243  /двеста четиридесет и три/ от квартал 14 /четиринадесети/  по сега действащият дворищно – регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със заповед № 164-6908/1933 година  на ОНС, с площ за парцела от 835 кв.м. /осемстотин тридесет и пет квадратни метра/,  

      3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- парцел VІІ /седми/, заснет като имот с планоснимачен номер 51  /петдесет и едно/ от квартал 20 /двадесети/  по сега действащият дворищно – регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със заповед № 164-6908/1933 година  на ОНС, с площ за парцела от 504 кв.м. /петстотин и четири квадратни метра, ведно с построената в парцела ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/;

  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.2.17 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, две, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ЛЪГА”, с площ от 1900 кв.м. /хиляда и деветстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 002017 /две хиляди и седемнадесет/,

  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.9.14 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, девет, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДОЛЕН ЧУЧУР”, с площ от 1236 кв.м. /хиляда двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 009014 /девет хиляди и четиринадесет/,

  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.9.26 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, девет, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДОЛЕН ЧУЧУР”, с площ от 922 кв.м. /деветстотин двадесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 009026 /девет хиляди двадесет и шест/,

  7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.11.12 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, единадесет, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДОЛНА ВАЛТА”, с площ от 1427 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 10 /десета/, с номер по предходен план: 011012 /единадесет хиляди и дванадесет/,

  8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.11.18 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, единадесет, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДОЛНА ВАЛТА”, с площ от 1425 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 10 /десета/, с номер по предходен план: 011018 /единадесет хиляди и осемнадесет/,

  9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.13.20 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тринадесет, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ЧУКУТ”, с площ от 1236 кв.м. /хиляда двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 013020 /трнадесет хиляди и двадесет/,

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.17.6 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, седемнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДИМОВО БЛАТО”, с площ от 1139 кв.м. /хиляда сто тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 017006 /седемнадесет хиляди и шест/,

  11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.18.4 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „СВЕТИ АТАНАС”, с площ от 1708 кв.м. /хиляда седемстотин и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 4 /четвърта/, с номер по предходен план: 018004 /осемнадесет хиляди и четири/,

  12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.18.18 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „СВЕТИ АТАНАС”, с площ от 952 кв.м. /деветстотин петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 4 /четвърта/, с номер по предходен план: 018018 /осемнадесет хиляди и осемнадесет/,

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.26.35 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, двадесет и шест, точка, тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ГЛАДНО БЪРДО”, с площ от 2850 кв.м. /две хиляди осемстотин и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 10 /десета/, с номер по предходен план: 026035 /двадесет и шест хиляди тридесет и пет/,

 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.30.24 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „СЛИВАТА”, с площ от 4750 кв.м. /четири хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категорията на земята: 10 /десета/, с номер по предходен план: 030024 /тридесет хиляди двадесет и четири/,

  15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.32.16 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет и две, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ОМЕРА”, с площ от 3009 кв.м. /три хиляди и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 032016 /тридесет и две хиляди и шестнадесет/,

  16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.33.7 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет и три, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ВЪРБИЦА”, с площ от 2203 кв.м. /две хиляди двеста и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозекатегорията на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 033007 /тридесет и три хиляди и седем/,

17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.37.6 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет и седем, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ГОРНА ГРАМАДА”, с площ от 1002 кв.м. /хиляда и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище,категорията на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 037006 /тридесет и седем хиляди и шест/,

  18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.39.22 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет и девет, точка, двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ГОРЕН ЧУЧУР”, с площ от 469 кв.м. /четиристотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе,категорията на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 039022 /тридесет и девет хиляди двадесет и две/,

 19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.39.23 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, тридесет и девет, точка, двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ГОРЕН ЧУЧУР”, с площ от 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе,категорията на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 039023 /тридесет и девет хиляди двадесет и три/,

  20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.41.6 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ХЪРЦА БЪРЦА”, с площ от 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе,категорията на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 041006 /четиридесет и една хиляди и шест/,

  21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.43.16 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и три, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ПАЗАРУШКА”, с площ от 1196 кв.м. /хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 043016 /четиридесет и три хиляди и шестнадесет/,

22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.44.2 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ОЙНИТЕ”, с площ от 1603 кв.м. /хиляда шестстотин и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 044002 /четиридесет и четири хиляди и две/,

  23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.48.29 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и осем, точка, двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „КАМЕНЕТО”, с площ от 759 кв.м. /седемстотин петдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 048029 /четиридесет и осем хиляди двадесет и девет/,

  24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.49.35 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и девет, точка, тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ВАЛЬОВИЦА”, с площ от 1519 кв.м. /хиляда петстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 049035 /четиридесет и девет  хиляди тридесет и пет/,

  25.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.49.50 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и девет, точка, петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ВАЛЬОВИЦА”, с площ от 314 кв.м. /триста и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 049050 /четиридесет и девет  хиляди и петдесет/,

  26. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.50.105 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет, точка, сто и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „КАВАКА”, с площ от 786 кв.м. /седемстотин осемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 050105 /петдесет хиляди сто и пет/,

  27. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.50.106 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет, точка, сто и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „КАВАКА”, с площ от 701 кв.м. /седемстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 050106 /петдесет хиляди сто и шест/,

28. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.50.170 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „КАВАКА”, с площ от 507 кв.м. /петстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 050170 /петдесет хиляди сто и седемдесет/,

  29. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №  02381.53.14 /две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет и три, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на поземленият имот: местност „ДОБРИ ДОЛ”, с площ от 2013 кв.м. /две хиляди и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,категорията на земята: 6 /шеста, с номер по предходен план: 053014 /петдесет и три хиляди и четиринадесет/.

 

                       

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ