Новини

<< Всички новини

[07.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Катерина Боздева и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Крум Боздев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-249/07.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1. Поземлен имот  с идентификатор 53326.56.4 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Горно грамаде“, с площ на имота  2377 / две хиляди триста седемдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 056004.

                 2. Поземлен имот  с идентификатор 53326.40.14 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Селско ливаде“, с площ на имота  216 / двеста и шестнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 040014.

                 3. 2118/4801 /две хиляди сто и осемнадесет от четири хиляди осемстотин и едно/ идеални части от поземлен имот  с идентификатор 53326.1.91 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка едно точка деветдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Добри дол“, с площ на имота  4801 / четири хиляди осемстотин и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Номер по предходен план 001091.

                 4. Поземлен имот  с идентификатор 53326.116.35 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и шестнадесет точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Долно грамаде“, с площ на имота  951 / деветстотин петдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 116035.

                 5. Поземлен имот  с идентификатор 53326.127.26 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто двадесет и седем точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Сивек“, с площ на имота  949 / деветстотин четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 127026.

                 6. Поземлен имот  с идентификатор 53326.36.76 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка тридесет и шест точка седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Селището“, с площ на имота  234 / двеста тридесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 036076.  

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет стра

<< Всички новини | << АРХИВ