Новини

<< Всички новини

[14.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Христо Чанев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-254/14.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №207 /двеста и седем/,  кв. 19 /деветнадесет / и кв. 20 /двадесет/, по утвърдения със Заповед №19/1992 г.  и Заповед №418/2009 г,   регулационен и кадастрален план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 3800 / три хиляди и осемстотин/ кв. м, който участва  в образуването на УПИ ХХІІ с площ 820 кв. м, УПИ Х с площ от 1160 кв. м, УПИ ІХ с площ от 670 кв. м, УПИ VІІІ с площ от 480 кв. м. и в нереализирана улица с площ от 670кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.            

<< Всички новини | << АРХИВ