Новини

<< Всички новини

[19.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Рифад Ходжа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-258/19.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот  планоснимачен №544 /петстотин четиридесет и седем/,  кв. 18 /осемнадесет/, по утвърдения със Заповед №909/1968 г. и Заповед №111/2012 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 400 / четиристотин / кв. м, който имот участва в образуването на УПИ ХІІ /дванадесет/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ