Новини

<< Всички новини

[20.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян  Байректаров и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Костадин Байректарев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-259/20.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот  /парцел/ ХVІ / шестнадесети/, планоснимачен №209 /двеста и девет/,  кв. 6 /шести/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. и регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 454 / четиристотин петдесет и четири/ кв. м, ведно с построените в парцела двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 44 кв. м. и стопанска сграда със застроена площ от 25 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ