Новини

<< Всички новини

[03.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Летиф Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фиданка Зеленова, Найла Пачеджиева, Шукри Ходжов, Мустафа Булгур, Мустафа Булгуров и Виолета Андонова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-273/03.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен №274 /двеста седемдесет и четири/,  кв. 26 /двадесет и шести/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 600 / шестстотин/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв. м. и паянтова сграда със застроена плош 60 /шестдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ