Новини

<< Всички новини

[12.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фатме Маджирова и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Сюйзан Мехмед и Билял Мехмед чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-281/12.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.78.12 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и осем точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАВАК ДЕРЕ“, с площ за поземления имот от 1325 (хиляда триста двадесет и пет) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 078012 (нула, седемдесет и осем хиляди и дванадесет),

                 2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.122.23 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и две точка двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за поземления имот от 2661 (две хиляди шестстотин шестдесет и един) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 122023 (сто двадесет и две хиляди и двадесет и три),

                 3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.23.17 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и три точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за поземления имот от 1427 (хиляда четиристотин двадесет и седем) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 023017 (нула, двадесет и три хилдяи и седемнадесет),

                 4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.6.7 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шест точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ЧАНЪС“, с площ за поземления имот от 1803 (хиляда осемстотин и три) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 006007 (нула, нула, шест хиляди и седем),

                 5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.105.9 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и пет точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „РАСТАВИЦА“, с площ за поземления имот от 1424 (хиляда четиристотин двадесет и четири) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 105009 (сто и пет хиляди и девет),

                 6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.30 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за поземления имот от 760 (седемстотин и шестдесет) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 025030 (нула, двадесет и пет хилдяи и тридесет),

                 7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.2.12 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка две точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „МАЛЪК ЕНДЕК/М/“, с площ за поземления имот от 946 (деветстотин четиридесет и шест) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002012 (нула, нула, две хиляди и дванадесет),

                 8) 1388/1965 (хиляда триста осемдесет и осем върху хиляда деветстотин шестдесет и пет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.21.121 (двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и едно точка сто двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Долно Дряново, местност „ЛЕВАКОВО“, с площ за поземления имот от 1965 (хиляда деветстотин шестдесет и пет) квадратни метра, трайно презнадначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 021121 (нула, двадесет и една хилдяи сто двадесет и едно).

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ