Новини

<< Всички новини

[24.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 24.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Николай  Хаджиангелов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-283/16.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

поземлен имот с идентификатор 02381.7.6 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка седем точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес на поземления имот:  местност „Горна Валта“ с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, (с номер по предходен план:007006), при граници и съседи за имота:  02381.7.3 и 02381.7.7.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ