Новини

<< Всички новини

[29.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 29.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Иван  Дафов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-287/18.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

поземлен имот с идентификатор 53326.7.32 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седем точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот:  местност „Омера“ с площ от  2329 /две хиляди триста двадесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 9, (номер по предходен план:007032), при граници и съседи за имота: 18366.7.55, 18366.7.90, 18366.7.54, 18366.7.50, 18366.7.49, 18366.7.33, 18366.7.31, 18366.7.30, 18366.7.27, 18366.7.26, 18366.7.25.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ