Новини

<< Всички новини

[30.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 30.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Ибрахим  Ибраим, Садбер  Ибраим и Ракип  Ибраим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-284/17.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен номер 549 /петстотин четиридесет и девет / от квартал 39/тридесет и девет/по сега действащия план на село Дъбница,община Гърмен, област Благоевград, одобрен със заповед № 557/1973г. и изменен със заповед №234/2009г. от Кмета на Община Гърмен, с площ за имота от 1284/хиляда двеста осемдесет и четири/к.м., при съседи за имота: от изток-неидентифицирани обекти, от запад-неидентифицирани обекти,от север-улица, и от юг-УПИ XI /единадесет/ на Тодор Иванов и УПИ XV /петнадесет/на Илия Делчев.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ