Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Илия  Марчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-293/02.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с идентификатор 47408.50.8 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петдесет точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Голек“, с площ на имота 2197 / две хиляди сто деветдесет и седем / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десет/, номер по предходен план: 050008 /петдесет хиляди и осем/при съседи съгласно актуална скица:имот с идентификатор 47408.50.12, имот с идентификатор 47408.50.80, имот с идентификатор 47408.48.3, имот с идентификатор 47408.48.2, имот с идентификатор 47408.50.9, имот с идентификатор 47408.50.10

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ