Новини

<< Всички новини

[07.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мария Пачалова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-301/07.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

106/212 /сто и шест от двеста и дванадесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/,  планоснимачен №440, 441, 442, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 212 / двеста и дванадесет/ кв. м. която идеална част съответства на правата върху имот планоснимачен №441, с площ от 75 кв. м. и на 1/2 идеална част от имот с планоснимачен №442, с площ на имота от 62 кв. м, ведно с построената в югоизточната част на парцела стопанска постройка  със застроена площ от 75 кв. м., ведно с всички подобрения и приращения в имота.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ