Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 8

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим  Халилов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Сайме Неби и Ибраим Неби чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-299/06.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.136.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и шес точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 1“, с площ на имота  2374 / две хиляди триста осемдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 136009.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 24267.16.14 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Мандра тарла“, с площ на имота  2622 / две хиляди шестстотин двадесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. Номер по предходен план 016014.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 24267.34.5 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и четири точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кюприджик дере“, с площ на имота  474 / четиристотин седемдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 034005.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ